Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Aktiviteter efterår 2023

Grønne områder

Vi har igen i år vedligeholdt vores grønne område, legeplads og stier ved hjælp af frivilligt fællesarbejde 1. Lørdag i måneden maj til oktober. Det har været godt at se at nye medlemmer dukker op til fællesarbejde så det ikke blot er “de gamle” der dukker op hver gang. Nogle af gangene har der været virkeligt mange børn med og det har været herligt. Vi vil gerne gøre mere for at børnene synes det er sjovt at komme med i sæsson 2024, så send os gerne ideer til hvad vi eventuelt kunne finde på. Men først og fremmest er det vigtigste nok at der er andre børn at lege med, så tag endelig jeres børn med til fællesarbejdet.

Festudvalget

Året julefest bliver afholdt den 17/12-2023 på Ejbyskolen, så gem datoen og tilmeld jer til en hyggelig eftermiddag. Invitation til festen fra Festudvalget kommer snarest.

Ved næst kommende generalforsamling vil flere af festudvalgets medlemmer takke af og nye kræfter må derfor melde sig. Hvis ikke det sker bliver vi nødt til at sætte fest aktiviterne på pause, dvs ingen Sankt Hans, påske og julefest næste år. Det ville være meget ærgerligt, så derfor er det NU man skal melde sig hvis man vil se foreningens fest aktiviteter fortsætte. Festudvalget har et årligt budget på 18000tkr, så der er massere at lave sjov og ballade for, til glæde for børnene.

Se også opslag på legepladsen og facebook omkring dette. Meld jer nu!

Indbrud i området

Den mørke tid betyder flere indbrud og flere medlemmer har desværre allerede meldt om indbrud, eller forsøg på indbrud. Et enkelt medlem har forespurgt om der kunne laves en form for patruljering i området ved at folk samles og går rundt. Hvis det er noget andre medlemmer i foreningen også har lyst til, så bidrager GF gerne med lygter, veste og hvad der ellers kan bruges. Kontakt også gerne bestyrelsen hvis i har andre ideer.

Projekt ned med hastigheden

I får denne gang en lang opdatering på projektet.

Til de nye medlemmer der læser med er lidt her info :

Ejby har siden Trafikplanen 2014, udarbejdet af Glostrup kommune, stået som nr. 4 på listen over områder hvor der skal laves trafikmæssige tiltag.

Ejbydalsvej og Brandsbjergvej døjer med hastigheder på over 80kmt, målt af kommunens trafiktælling i 2016, 2019 (og 2022?). Derudover er der en 85% fraktil på omkring 55kmt. Det vil sige at der er 15% der kører markant for hurtigt. (over 55kmt, nogle over 80kmt målt)

Der har dog ikke været nogle tilstrækkelige tiltag fra kommunens side til trods for målingerne og derfor lavede vi i 2022 en omfattende henvendelse til kommunen sammen med GF Brandsbjerg Nord.

Siden vi i 2022 sendte en ret omfattende henvendelse til kommunen vedrørende de trafikale uhensigtsmæssigheder i vores område har vi haft dialog frem og tilbage. I august havde vi inviteret Glostrup kommunens Trafikudvalg ud til kaffe og en gåtur i området, så de ved selvsyn kunne se hvorfor vi har henvendt os. Her er et kort resume af den gåtur :

Fra Trafikudvalget deltog :

 • Søren Enemark, formand (A)
 • Helle Bager Nielsen (A)
 • Leif Meyer Olsen (V)
 • Lars Thomsen (Bylisten)

Fra GF deltog:

 • Tobias Due Munk
 • Martin Pontoppidan
 • Thomas Løndorf (Brandsbjerg Nord)

Bumpet på Brandsbjergvej

GF mener at bumpet på Brandsbjergvej er for blødt og ikke sænker hastigheden. GF vil have flere hastigheds dæmpende tiltag på Brandsbjergvej.

Nogle medlemmer i trafikudvalget mener det er politiets opgave at sørge for lav hastighed. GF mener at det er kommunens opgave at indrette vejene så det ikke er muligt at køre over 80kmt i et villakvarter. Uenighed i kommunens trafikudvalg omkring dette.

Krydset Ejbydalsvej / Brandsbjergvej

Kommunens trafikudvalg var alle enige om at krydset Ejbydalsvej / Brandsbjergvej er uhensigtsmæssigt. Her kunne der med fordel sættes ind for at sænke hastigheden både for nord / syd gående trafik ad Ejbydaslvej, men også for trafik der svinger ud og ind på Brandsbjergvej / Ejbydalsvej. Evt. kunne laves fodgængerfelt.

Bumpet på Ejbydalsvej ved Ahornstien 

Nogle medlemmer i trafikudvalget mener at bumpet og sti overgangen er god. GF mener at det er uhensigtsmæssigt da der udspiller sig et cirkus hver morgen når børnene skal i skole. Nogle biler stopper for fodgængere, andre gør ikke og nogle er komplet ligeglade og kører over med 50kmt (Der er på det punkt 30kmt anbefalet hastighed). GF mener at der skal laves vigepligt for bilerne, dvs fodgængerfelt. Det er en skolesti.

Krydset Ejbydalsvej / Ejby Mosevej

GF er glade for at kommunen for nyligt har investeret i krydset og blandt andet lavet gennemgående fortov hen over Ejbydalsvej. Desværre er der stadig uhensigtsmæssigheder i krydset, blandt andet manglende permanente heller, så billisterne ikke kan lave brede sving med høj fart, samt dårlige oversigtsforhold pga. beboernes beplatning som breder sig for langt ud. Trafikudvalget var enige og ville straks få klaret det med oversigtsforholdene. Intet er dog sket endnu.

Siden mødet i August blev GF af Trafikudvalget bedt om at lave en stram prioriteret liste med tiltag der kunne tages med i overvejelserne i budgetforhandlingerne, dvs næste års budget. Det gjorde vi og den liste så således ud :

 • Helhedsplan for krydset Ejbydalsvej / Brandsbjergvej udføres jf. dialog. Fx:
 1. Forhøjet kryds
 2. Midterheller skudt helt frem i krydset
 3. Gennemgående fortov over Brandsbjergvej
 4. Indsnævring af sving til og fra Brandsbjergvej
 5. Fodgængerfelter
 • Justering af eksisterende bump på Brandsbjergvej til 30 km/t anbefalet (ligesom bumpet på Ejbydalsvej / Ahornstien)
 • Vende vigepligten for sti overgang Ahornstien / Ejbydalsvej (lav et fodgængerfelt + cykelsti)

Nogle af tingene koster mange penge og nogle koster ikke mange penge. Derfor var vi noget overraskede da vi fik denne besked fra Trafikudvalget :

“Som I har kunnet læse i Folkebladet er der indgået budgetforlig mellem A, B, C, F og V, og her er der ikke afsat penge til trafikforanstaltninger i Ejby. Faktisk er der generelt skåret ned på vedligeholdelse af veje i hele Glostrup.”

Men det stopper os ikke i at arbejde videre. I foråret 2023 sendte kommunen en ansøgning til politiet for at få lov til at etablere 40kmt zone. Denne ansøgning blev afvist af politiet, formodentligt fordi en 40kmt zone kræver at vejene er indrettet anderledes end det er tilfældet nu. Status er nu at kommunen har sendt ansøgningen om 40kmt zone afsted igen med en forhåbning om at få etableret 40kmt i vores område. Hvad forskellen på 1. og 2. ansøgning ved vi ikke, dog er vi ret sikre på at ansøgningen blot er en forespørgsel om at opsætte 40kmt zone skilte, uden at lave yderligere tiltag. Trafikudvalget ved godt at det i sig selv ikke løser problemet med at der køres stærkt, men det vil formodentligt alligevel føre til en nedsat hastighed og det er trods alt en start, hvis det lykkes at gøre området til 40kmt zone. 

Aktiviteter sommer 2023

Trailer

Booking af trailer skal fra 9/7 til 19/7 ske via Martin, tlf. 30553055.

Grønne områder

Der er rig lejlighed for at deltage på vores fælles arbejdsdage hver 1. lørdag i måneden sommeren over. Næste gang er 5. august fra kl. 9-11 ved hytten på vores grønne område.

Klipning af hække og trafiksikkerhed

Kommunen har annonceret gennemgang af området med henblik på at at hække og beplantning skal overholde retningslinjerne angivet at kommunen.

Som det står skrevet på Regler » Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd

Enhver grundejer har pligt til at klippe hække og anden beplantning, så fortove og rabatter mellem fortov og skel er fri. Samme pligt gælder ved stier og stispidser. I øvrigt henvises til regler som jævnligt offentliggøres af Glostrup Kommune.

Disse regler er også fint i overenstemmelse med vores projekt med at få vores område omdannet til en 40 km/t-zone af hensyn til trafiksikkerheden. Hvis en hæk på et hjørne ikke bliver klippet ordentligt ind vil det være markant sværere for billister at se børn der skal over vejen og vice versa. Så se nu at få det klippet det ordentligt ind.

Vedrørende vores Trafik henvendelse til kommunen (Brev om trafik i Ejby til Glostrup Kommune » Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd), har kommunen nu oplyst at de har søgt tilladelse hos politiet til at etablere en 40kmt uden farthæmmende foranstaltninger, da der ikke er penge til andet end skilte. Dette kan vi naturligvis ikke acceptere da det ikke vil have nogen nævneværdig effekt på hastigheden, hvilket trafikudvalget i kommunen også selv vedkender. Samtidig er der tilsyneladende fuld gang i trafikrenovering andre steder i kommunen, hvor der slet ikke opleves hastigheder som eksempelvis på Ejbydalsvej. Og vi kan jo håbe at politiet også ser det som en sparet løsning og afviser det. 

Vi og grundejerforening Brandsbjerg Nord har derfor inviteret kommunens trafikudvalg (som består af 5 personer) til Ejby til kaffe og en gåtur for at snakke om udfordringerne. Indtil videre har kun 1 fra udvalget meldt tilbage, men vi håber selvfølgelig på større tilslutning. 

Aktiviteter forår/sommer 2023

I februar fik vi afholdt vores generalforsamling i god ro og orden. Kommunen var forbi og fortælle lidt om de forpligtelser man har som grundejer, dvs hække klipning osv. Referat af generalforsamlingen ligger på vores hjemmeside brandsjbergsyd.dk.

På hjemmesiden ligger også vores henvendelse til Glostrup kommune vedr. fart og trafik i Ejby. Seneste melding fra kommunen er at forvaltningen er blevet bedt arbejde videre med at få etableret 40 km/t zone i hele området, hvilket vi ser meget positivt på. 40 km/t zone indebærer ikke blot 40 km/t skilte, men vil indebære ændret vejforløb i form af feks. chikaner, bump osv. Vi fortsætter dialogen med kommunen med henblik på at få mere information og tidshorisont. 

Påske tam-tam

Festudvalget afholder igen i år påske arrangement og ligesom sidste år bliver det 2. påskedag, dvs d. 10. april. Invitationen ligger på facebook og er også hængt op på det grønne område.  Der vil være slikposer til børnene og også lidt til de voksne. Husk tilmelding i god tid til udvalg@brandsbjergsyd.dk.

Grønne Lørdage

Fra maj til oktober er der som altid fællesarbejde på det grønne område og det foregår altid den 1. Lørdag i måneden kl. 9-11. Det er frivilligt at deltage, men alle opfordres til at give en hånd med i løbet af sæsonen. Det er også på disse arbejdsdage at legepladsen vedligeholdes, så har man børn der bruger den, giver det ekstra god mening at hjælpe til. Tag gerne børnene med på selve dagen!

Sankt Hans

I år falder Sankt Hans på en fredag, så festudvalget sørger for et ekstra godt arrangement, fantastisk vejr og byens flotteste bål.

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her