Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Generalforsamling

Generalforsamling

Uddrag af foreningens vedtægter:
Generalforsamlingen er – indenfor de ved vedtægterne fastsatte grænser – den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og fatter beslutning ved simpel stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er udtrykkeligt bestemt.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Forslag til behandling og eventuel vedtagelse på de ordinære generalforsamlinger må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. januar.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Kassereren fremlægger regnskab til decharge
4) Behandling af indkomne forslag
5) Budget for indeværende år fremlægges og kontingent fastsættes
6) Valg til bestyrelse m.m.

a) Valg af formand eller kasserer
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer
c) Valg af bestyrelsessuppleanter
d) Valg af revisor og revisorsuppleant
e) Valg af fest- og legepladsudvalg

7) Eventuelt

Den fulde ordlyd af foreningens vedtægter kan læses på siden ‘Regler’.

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her