Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Generalforsamling 2018 med referat

Referat fra generalforsamlingen findes her: 2018.02.05 359 – 361 Generalforsamling

Ejby Glostrup 12. januar 2018
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd:
Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til decharge.
4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling.
5. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent og vederlag til bestyrelse, legeplads- og
festudvalg.
6. Valg til bestyrelse, revision og udvalg. Følgende er på valg:
a) Kasserer Bjarne Erichsen Ejbydalsvej 135 Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Martin Pontoppidan Brandsbjergvej 23 Modtager genvalg
Bestyrelsen, foreslår at Daniel Graversen vælges ind i bestyrelsen. Der er endvidere en ledig plads
som suppleant i bestyrelsen.
b) Bestyrelsessuppleant Hans C. von Kappelgård Ejbymosevej 105 Modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant Daniel Graversen Ejbydalsvej 139 Modtager ikke genvalg
c) Revisor Leif Olsen Brandsbjergvej 86 Modtager genvalg
Revisorsuppleant Jens Lindow Ejbydalsvej 57 Modtager genvalg
d) Medlemmer af fest- og legepladsudvalg
Anders Humle Ejby Mosevej 159 Modtager genvalg
Martin Pontoppidan Brandsbjergvej 23 Modtager genvalg
e) Suppleant Hans J. Schelbeck Pedersen Mosetoften 5 Modtager genvalg
Suppleant Britta Siggaard Ejby Mosevej 125 Modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår at Anders Lydholm og Tanja Christensen indvælges i festuvalget.
7. Eventuelt. Lene Abro vil give et kort inlæg om Grønt Råd og om Danmarks Naturfredning.
— ooo —
Grundejerforeningen byder som sædvanlig på et lille traktement.
Med venlig hilsen,
på bestyrelsens vegne,
Peter Allan Larsen,
formand.
OBS ! Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vor hjemmeside:
http://www.brandsbjergsyd.dk eller evt. rekvireres hos formanden.

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her