Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Formandens beretning for året 2017

Grundejerforeningen
Brandsbjerg Syd
Ejby ‐ Glostrup
Beretning for året 2017

12. januar 2018
Til medlemmerne
Det er nu tiden for aflægning af beretning for 2017. Generelt set har det været et roligt år for
Grundejerforeningen. Endnu engang vil jeg derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle for
indsatsen i det forløbne år.
Bestyrelsen
Umiddelbart efter sidste års generalforsamling ønskede René Vinord at udtræde af bestyrelsen.
René har været drivkraften på mange af vore projekter bl. a. opførelsen Bjælkehytten og mange
reparationer på legepladsen. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke René for indsatsen gennem
årene.
Daniel Graversen, der var suppleant, har efterfølgende deltaget i bestyrelsesarbejdet, og jeg vil
foreslå at han indvælges i bestyrelsen på generalforsamlingen.
Grønne områder
Atter i år er vedligeholdelsen af de grønne områder gennemført på frivillig basis. I alt har 26 personer
udført totalt ca. 208 arbejdstimer, hvoraf 21 personer har været på de grønne områder 3 gange eller
mere, hvilket er uændret i forhold til sidste år. Alle, der har været på det grønne område minimum
3 gange i løbet af sæsonen, har hver modtaget flasker til en værdi af 1 års kontingent, som tak for
indsatsen. En stor tak til den faste skare, der troligt møder op på de grønne arbejdsdage. Ligeledes
er vi meget glade for at se nye medlemmer på det grønne område.
Der belv afholdt en ekstra beskærerdag d. 08.04.2015, hvor vi fortsatte arbejdejdet med beskæring
af stispidserne ved Ejbydalsvej. Det viste sig dog at være en langt større opgave end forudset. Næste
skridt bliver at beplante stispidserne ved Ejbydalsvej med en passende busk.
Vi har indkøbt en lille mobil benzindrevet generator 2200 W således, at vi kan arbejde med el.drevet
værktøj på stispidserne. Der er indkøbt 2 læs sand til sandkassen.
Bjælkehytten er blevet malet. Træværket er vasket med algerens, slebet i bund, vasket med
grundrens, grundet med olie og påført 2 lag træbeskyttelse. Den sydlige gavl har dog fået 3 gange
træbeskyttelse. Samtidig har vi monteret tagrender, så sidevæggene ikke bliver ødelagt af jord, der
sprøjter op på væggen når det regner. Vi regner med at denne behandling vil holde i 10 ‐ 15 år. Vi
siger tak til Per Lund og Erik Schandorff, der begge har ydet en stor indsats.
Endvidere er der til Bjælkehytten indkøbt et nyt køleskab, en lille værktøjskasse og diverse
håndværktøj. Der er ligeledes indkøbt et bord/bænkesæt og samtidig har Erik Ligaard doneret et
bord/bænkesæt, som efter nogen renovation nu er placeret på det grønne område. Begge
havebænke er inden opstilling behandlet med 1 gang træolie og 3 gange træbeskyttelse.
Festudvalget har endvidere indkøbt 3 stk. Pavilloner til brug ved St. Hans festen.

Parkering i området
Som anført i vore ordensregler henstiller vi til alle, at friholde vendepladser/og områder for
gæsteparkering for langtidsparkering af af campingvogne, camp‐let, bådtrailere o.l., og gør samtidig
opmærksom på, at der ifølge Glostrup Kommunes Parkeringsnormer dateret 12.03.2014, skal være
2 parkeringspladser på hver ejendom.

Trailer
Administrationen af traileren er som sædvanligt varetaget af Susanne Kollberg. Husk at melde, hvis
man skulle være så uheldig at beskadige traileren. Traileren har fået et par skader, men vi håber den
kan holde et par år endnu.
Legepladsen
Sandkassen er blevet fyldt med 2 læs sand. Vi vil gerne pifte legepladsen op og modtager fortsat
gerne forslag til forbedringer. Vi har fabrikeret og monteret en ny basketball plade på boldbanen og
vi har modtaget et mål.
Festudvalget
Festudvalget har atter i år afholdt St. Hans fest med musik og sang leveret af Cold Cut Trio. Leif Olsen
holdt båltalen og der var stort fremmøde. Endvidere blev den årlige julefest afholdt på Ejbyskolen
søndag den 17. december 2017 med stor succes.
Hjemmesiden og e‐mail service
Vi opfordrer endnu engang alle, der endnu ikke er tilmeldt, til at indberette sin mail adresse via
vores hjemmeside: www.brandsbjegsyd.dk. Af de 260 husstande er 213 tilmeldt med en mail
adresse.
Vi har udsendt en reminder til alle på e‐mail ca. 1 uge inden ”den grønne lørdag”, og det ser ud til
at give bonus. Vi gør ligeledes opmærksom på vor facebook side, hvor alle kan fremsætte
kommentarer. Adressen er: https://www.facebook.com/brandsbjergsyd
Kontingent
Selvom vi har indført betydelige rykkergebyrer kan vi i år konstatere, at der dog stadig er en
grundejer som ikke har betalt kontingent for 2017. I alle skøder er der tinglyst medlemspligt af
grundejerforeningen, så vi vil selvfølgelig tage behørig aktion, hvis vort tilgodehavende fortsat
stiger.
Vi opfordrer endnu en gang alle til at tilmelde sig til den automatiske betaling via Nets. Bestyrelsen
foreslår uændret kontingent – 600 DKK/år ‐ for 2018 som forfalder 1.4.2018.
Peter Allan Larsen
Formand

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her